Alla medlemmar betalar el efter förbrukning

Höstmötet den 17 november förra året beslutade att alla medlemmar ska betala el efter förbrukning. Detta gäller både på bryggplatsen och uppställningsplatsen.
Detta innebär att alla som förbrukar el måste ha en elmätare ansluten till eluttaget.

Elmätare finns att köpa på hamnkontoret (1200:-)
Eventuell egen mätare måste godkännas av hamnkontoret. 

Pontonbrygga renoveras

En fräsch pontonbrygga kommer att vara klar i god tid till sjösättningen. H-bryggan kommer att renoveras och kläs in med 24 ton gotländsk kärnfuru. Längst in mot kajen hamnar 2,5 meters platser och längs ut 3 metes platser. Detta innebär att några omflyttningar av båtplatser kommer att behöva göras.

Den gotländska kärnfuran tas ur kärnan på furor som växt långsamt i karg jordmån, vilket gör den särskilt mättad på hartz och kådämnen och därmed tung. Virket är tillsågat och därefter impregnerat för att ge absolut bästa hållfastheten.

Utegym, lek och grillar på 1:a vik till glädje för alla

Redan till sommaren kommer det att finnas nya aktivitetsmöjligheter på Getterön, 1:a vik. Varbergs kommun planerar att bygga ett utegym strax väster om servicebyggnaden.

Intill stranden kommer barnen att kunna roa sig med att gå en spännande balansbana och leka med vatten i en vattenränna med vattenhjul.

På 1:a vik planerar man också ett antal permanenta grillplatser, samt en märkt promenadstig till 3:dje vik.
Målsättning med denna utbyggnad är bl.a. ökad tillgänglighet till stranden och badet, fler värden för rekreation året runt i en bibehållen och förstärkt landskapskaraktär.

Höstmötet den 17 november

Ett 50 medlemmar kom till Getterön Marinas höstmöte på Folkets Hus.
Mötes syfte är i första hand att fastställa kommande verksamhetsårs budget. Martin Henningsson presenterade styrelsens budgetförslag, där man räknar med en inflation på c:a 10 %. Priserna för båtplatserna höjdes förra året för att kompensera investeringen av den nya kranen. Detta fick föreningen senare bidrag för. Trots en omvärld med hög inflation kan man tack vare bidragen hålla nere prisökningen på båtplatser med endast 3 %, samt huvuddelen av övriga avgifter med en prisökning på 5 %. Mötet beslutade enligt styrelsens budgetförslag.
Årets stora utgift har varit kostnader för elen. För att få rättvisa i elförbrukning beslutades att var och en ska få betala sin elkonsumtion. Detta innebär att alla som använder el på bryggan måste skaffa elmätare. Mätare kommer att säljas på hamnkontoret. Just nu undersöker man också möjligheten att investera i elstolpar med betalningssystem, samt laddstolpar för elbåtar. En kostnad på totalt c:a 3 miljoner kronor. Det planeras också att investera i en solcellsanläggning på uppställningsplatsens skjultak.
Under övriga frågor informerades om underhåll och reparation av pontonbrygga samt ett parkeringssystem som blir ”lappfritt”. Parkeringsvakterna kommer att kontrollera bilens registreringsnummer istället.

Som ordförande till mötet valdes HP Hylander och som sekreterare Martin Corin.
Muddring i Farehamnen

Farehamnen är den del av Varbergs handelshamn som ligger närmast Getterön där en ny hamndel just nu anläggs.
Under sommaren har marken närmast kajen förstärkts med hjälp av tre maskiner med cirka 25 m höga torn som monterar mulitcementpelare. Maskinerna borrar ner cement för att göra marken stabil och för att den ska kunna hantera de laster som uppstår på terminalytan när hamnens verksamhet ska bedrivas där. Detta arbete beräknas pågå till månadsskiftet september-oktober.


Muddring under hösten
Under hösten 2022 pågår muddringsarbete. Då grävs delar av havsbotten bort för att skapa en ny hamnbassäng. Muddringen sker ned till 11 meters djup och massorna transporteras sedan på pråmar till en plats ca fyra km västerut, där de tippas.
Detta arbete pågår september-december och genomförs dygnet runt, vilket innebär mer trafik på vattnet mellan hamnbassäng och tippområdet. Ljudet som uppstår är från den hydrauliska grävmaskin som arbetar.

Deponeringsområde