Styrelse

Kurt Edin
Kurt Edin
Styrelseordförande

Leder styrelsens arbete, samt sköter externa kontakter och avtal. Företräder föreningen externt i allmänna frågor utanför ansvarsområdena.
Ansvarar för brandskyddsorganisation och utarbetar nödlägesplan.

Medlem i Varbergs Segelsällskap, VSS.

Skicka e-post

Martin Corin
Martin Corin
Sekreterare

Kallar till sammanträden, sammanställer dagordning samt upprättar protokoll vid styrelsens sammanträden samt ansvarar för föreningens IT-utveckling tillsammans med ansvarig suppleant. Ansvarig för medlemsregistret.

Medlem i Varbergs Segelsällskap, VSS.

Martin Henningsson
Kassör

Ansvarar för handläggning och redovisning av ekonomiska frågor samt medverkar vid avtalshantering. Är också ansvarig för försäkringsfrågor.

Medlem i Varbergs Segelsällskap, VSS.

Johan Wigelius
Johan Wigelius
Ledamot, Vice ordf.

Ansvarar för personal vaktorganisationen, bryggvärdar, vaktplikt och arbetsplikt, samt för drivmedelsanläggning. Planerar och leder underhåll och städning.

Medlem i Varbergs Båtklubb, VBK.

Georg Nilsson
Georg Nilsson
Ledamot

Ansvarar för intern och extern information, marknadsansvarig, administrerar hemsidan samt föreningens miljöfrågor och Blå Flagg kontakter. Ansvarar för kontakter med gästhamnsorganinstioner.

Medlem i Varbergs Segelsällskap, VSS.

Hans Thomasson
Hans Thomasson
Ledamot

Ansvarar för fastighetsförvaltning. Utarbetar budgetunderlag för investering och underhåll överstigande 25000 Kr. Leder och initierar underhåll och kontroll av mark, byggnader m.m. inkluderar VA, el, fiberanläggningar, renhållning och städning. Ansvarar för byggnadernas larmanläggning.

Medlem i Varbergs Segelsällskap, VSS.

Peter Hagberg
Suppleant

Ansvarar för underhåll av bryggor, fördelning av båtplatser, drift av spolplatta, verkstad och inventarier m.m. samt ansvarig för maskinparken. 

Medlem i Varbergs Segelsällskap, VSS.

Jonas Lundström
Jonas Lundström
Suppleant

Ansvarar för vinteruppställningsplatser, mastförvaringsplatser, husbilsställplatser, samt för rutiner för gäst- och husbilsavgifter, biljettautomater, sponsringsverksamhet m.m. Upprättar debiteringsunderlag för el, VA och övriga kostnader som skall fördelas för uppställningsplatsen.