Höstmötet den 17 november

Ett 50 medlemmar kom till Getterön Marinas höstmöte på Folkets Hus.
Mötes syfte är i första hand att fastställa kommande verksamhetsårs budget. Martin Henningsson presenterade styrelsens budgetförslag, där man räknar med en inflation på c:a 10 %. Priserna för båtplatserna höjdes förra året för att kompensera investeringen av den nya kranen. Detta fick föreningen senare bidrag för. Trots en omvärld med hög inflation kan man tack vare bidragen hålla nere prisökningen på båtplatser med endast 3 %, samt huvuddelen av övriga avgifter med en prisökning på 5 %. Mötet beslutade enligt styrelsens budgetförslag.
Årets stora utgift har varit kostnader för elen. För att få rättvisa i elförbrukning beslutades att var och en ska få betala sin elkonsumtion. Detta innebär att alla som använder el på bryggan måste skaffa elmätare. Mätare kommer att säljas på hamnkontoret. Just nu undersöker man också möjligheten att investera i elstolpar med betalningssystem, samt laddstolpar för elbåtar. En kostnad på totalt c:a 3 miljoner kronor. Det planeras också att investera i en solcellsanläggning på uppställningsplatsens skjultak.
Under övriga frågor informerades om underhåll och reparation av pontonbrygga samt ett parkeringssystem som blir ”lappfritt”. Parkeringsvakterna kommer att kontrollera bilens registreringsnummer istället.

Som ordförande till mötet valdes HP Hylander och som sekreterare Martin Corin.